Huishoudelijk regelement (per 1-9-2014)

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1.
Ars Musica betekent muziekkunst. De vereniging heeft haar zetel in Venray en is opgericht op 28 maart 1973. Zij streeft er naar muziek uit alle perioden van de muziekgeschiedenis op het repertoire te krijgen/houden, zowel kerkelijke als wereldlijke. Er wordt bewust gewerkt aan de verhoging van de kwaliteit van de zangprestaties.
Sinds haar oprichting verzorgt Ars Musica regelmatig uitvoeringen. De dirigent is Jos Ardts.
Naast het bestuur heeft Ars Musica 3 permanente commissies, te weten de muziek- en concertcommissie, de activiteitencommissie en de reiscommissie.
Het ledenaantal is momenteel 47.

Onverminderd het bepaalde in haar statuten gelden de volgende bepalingen.

Artikel 2.
a             Aspirant-leden kunnen een repetitie meeluisteren en/of meezingen. De stemtest vindt plaats op de derde repetitieavond, waarna de dirigent de plaats in het koor bepaalt.
Nieuwe leden worden na de stemtest één maand aspirant-lid. Als deze periode naar ieders tevredenheid is verlopen, volgt opname als koorlid. Als de dirigent dit wenselijk acht, wordt de stemtest te zijner tijd herhaald.
Nieuwe leden ontvangen een koorspeldje, de statuten, het huishoudelijk reglement en de ledenlijst. Het koorspeldje blijft eigendom van Ars Musica.
b             Alleen leden zijn stemgerechtigd.
c              Bestuursleden (niet zangers) zijn eveneens leden.

Artikel 3.
Het ere-lidmaatschap en buitengewoon lidmaatschap kunnen worden aangeboden aan diegene die zich voor de vereniging bijzonder heeft onderscheiden c.q. verdienstelijk gemaakt. Benoeming van ereleden en buitengewone leden geschiedt door de ledenvergadering bij gewone meerderheid.

Artikel 4.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, door de algemene ledenvergadering vastgesteld. (Zie verder statuten art. 7.)
De contributie bedraagt 130,= euro per jaar (peildatum 1-1-2014). De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd conform de inflatiecorrectie. Het bestuur zorgt voor  automatische afschrijving per kwartaal op basis van een door de leden verstrekte machtiging.
Wanneer de leden hun lidmaatschap willen beëindigen, dient dit schriftelijk  bij de secretaris ingediend te worden. Het koorspeldje, partituren (schoon en uitgegumd) en mappen dienen na beëindiging van het lidmaatschap bij de secretaris ingeleverd te worden. Betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.

Artikel 5.
De leden zijn gehouden aan:
a             De bepalingen van de vereniging zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement  naar behoren na te komen.
b             Gedurende alle bijeenkomsten aanwijzingen van orde, gegeven door bestuur of dirigent, op                                                         te volgen.
c              De hun ter hand gestelde muziekstukken in goede staat en ongeschonden in te leveren bij de                                                                      muziek- en concertcommissie en bij beschadiging daarvan deze op eigen kosten te herstellen of te vervangen.
d             Geen muziekstukken , aan wie dan ook, uit te lenen zonder toestemming van het bestuur.
e             Geen muziekstukken zonder toestemming van het bestuur, geheel of gedeeltelijk te kopiëren.
f              Bij beëindiging van het lidmaatschap alle eigendommen van de vereniging in ongeschonden staat bij het bestuur in te leveren.
g             Hun medewerking te verlenen bij acties die door het bestuur, in overleg met de leden, worden vastgesteld ten bate van de vereniging.

Artikel 6.
De muziek- en concertcommissie zorgt er voor dat de leden tijdig de muziekstukken krijgen. Op de tafel in de repetitieruimte liggen ze klaar. Ieder muziekstuk is genummerd, dit nummer correspondeert met het koornummer. Soms wordt er gebruik gemaakt van CD’s of links naar de website van Youtube zodat de partijen thuis geoefend kunnen worden.
Voor de uitvoeringen ontvangen de leden een zwarte map waar de benodigde stukken in opgeborgen kunnen worden.
De muziekstukken blijven eigendom van het koor. Enige aantekeningen mogen hierin aangebracht worden.

Artikel 7.
Zangplezier staat uiteraard voor ieder koorlid op de eerste plaats.
Hiertoe is het noodzakelijk om tijdens de repetities alle aandacht uit te laten gaan naar de aanwijzingen van de dirigent; in de pauze en na de repetities kunnen de leden onderling in gezellige sfeer stoom afblazen.
Deze discipline is noodzakelijk om kwalitatief een zo hoog mogelijk gehalte te bereiken en dit te laten resulteren in een goed concert.
Bij 3 keer zonder kennisgeving aan de daartoe aangewezen personen niet verschijnen op de vastgestelde repetities, zal het lid ter verantwoording worden geroepen door het bestuur. Er kan uitsluiting volgen van een uitvoering c.q. concert. Wordt aan een schriftelijke of mondelinge oproep geen gehoor gegeven, dan kan royering een gevolg zijn.
Van de leden wordt de bereidheid verwacht om, behoudens gegronde redenen, te allen tijde aanwezig te zijn bij de concerten. Want alleen wanneer het koor voltallig is, valt een optimaal resultaat te behalen. Dit is een eigen stukje verantwoordelijkheid van het koorlid naar het koor toe en onontbeerlijk!

Artikel 8.
De leden hebben het recht:
a             De ledenvergadering bij te wonen.
b             Zie verder de statuten van de algemene vergadering art 12 t/m 15.

Artikel 9.
Aan het bestuur is opgedragen:
a             De uitvoering en handhaving der statuten.
b             De zorg voor een geschikte repetitieruimte.
c              De zakelijke leiding t.a.v. repetities en uitvoeringen in goed overleg met de dirigent.
d             Alles te verrichten wat tot de taak van het bestuur geacht kan worden te behoren.
e
             Zie statuten art. 9 t/m 15.

Artikel 10.
De voorzitter is het hoofd van het bestuur en kan ook van buiten de vereniging worden gekozen. Hij/zij is belast met de leiding van de vergadering. Bij afwezigheid wordt hij/zij vervangen door een lid van het dagelijks bestuur. Indien de voorzitter geen zanger(es) is, is het wenselijk dat hij/zij zoveel mogelijk de wekelijkse repetitie en andere bijeenkomsten van de vereniging bezoekt.

Artikel 11.
De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenlijst en het optekenen van de notulen en gebeurtenissen van de vereniging  en verder het voeren van de correspondentie. Zonodig kan de voorzitter een ander verzoeken de notulen te maken.

Artikel 12.
De penningmeester zorgt voor het beheer van de kas en geeft op de jaarvergadering verslag en verantwoording. Verder draagt hij/zij zorg voor het innen van de contributie. De kas en de boekhouding van de penningmeester zullen jaarlijks door 2 actieve leden worden gecontroleerd. Bedoelde controle kan eventueel worden opgedragen aan een accountant. Deze controle dient minstens 14 dagen voor de te houden jaarvergadering te hebben plaatsgehad. Hiervan moet schriftelijk rapport worden uitgebracht op de jaarvergadering door diegenen die voor deze controle zijn aangewezen.

Artikel 13.
Het repetitielokaal is in De Kemphaan, Kennedyplein 1 te Venray, tel. 0478-586706. Het aantal repetities is aan het begin van het kalenderjaar door het bestuur, in overleg met de dirigent(e), vastgesteld.
De repetitie is elke dinsdagavond van 20.00 tot 22.15 uur. De leden worden geacht om 19.55 uur plaats te nemen. Van 21.00 tot 21.15 uur is er een pauze. Er is dan gelegenheid om iets te drinken. Munten hiervoor kunnen vóór aanvang van de repetitie tot 19.55 uur gekocht worden. Wanneer men wil roken kan dit buiten het gebouw. Ook na de repetitie is er gelegenheid om gezellig nog wat na te blijven en iets te drinken.
De leiding van de repetities berust bij de dirigent. De bestuursleden zijn hem zonodig behulpzaam. De voorzitter is bevoegd, in overleg met de dirigent, extra repetities uit te schrijven.
Indien een koorlid de repetitie niet kan bezoeken wordt hij/zij geacht zich af te melden bij één van de bestuursleden of bij het hiervoor aangewezen koorlid. Wie dit is staat wekelijks vermeld in het weekblad de Peel en Maas onder het kopje “verenigingsnieuws”.
Bij afwezigheid tijdens concerten wordt geacht dat het betreffende koorlid dit tijdig persoonlijk doorgeeft aan de dirigent.

Artikel 14.
Tijdens een concert worden de aanwijzingen van de ceremoniemeester opgevolgd.
De leden ontvangen een programma. De muziekstukken dienen in de juiste volgorde in de zwarte map gelegd te worden.

Artikel 15.
Tijdens een uitvoering dragen de leden de officiële koorkleding van Ars Musica.
Dames:     zwarte rok of pantalon, zwart jasje
                blouse of trui (met lange mouw), zwarte panty (sokken)
                zwarte schoenen.
Heren:      zwarte smoking met toebehoren
                zwarte schoenen
Op de kleding wordt het koorspeldje gedragen.

Artikel 16.
Actuele informatie/mededelingen worden na de repetitie door de voorzitter of secretaris bekend gemaakt. Ook leden kunnen op dat moment mededelingen aan de koorleden doen.
Website: Op de website van Ars Musica verschijnen zo vaak als nodig mededelingen bestemd voor de leden van Ars Musica en geïnteresseerden. Voor de koorleden die niet over internet beschikken worden de mededelingen op papier uitgedeeld.

Artikel 17.
Wekelijks wordt er een loterij gehouden waaraan iedereen kan deelnemen. De helft van de opbrengst gaat naar de persoon met het winnende lot. De andere helft komt ten gunste van de koorkas.

Artikel 18.
Jaarlijks worden er tenminste 5 bestuursvergaderingen gehouden. Tijdens de jaarvergadering vindt de bestuursverkiezing plaats. Leden van verschillende commissies brengen dan verslag uit.
De ledenvergadering wordt uiterlijk 3 maanden na afloop van het verenigingsjaar gehouden. Het bestuur kan tussentijdse ledenvergaderingen uitschrijven.

Artikel 19.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Artikel 20.
Wijzigingen in het reglement kunnen door het bestuur aanhangig worden gemaakt of op voorstel van 1/10 van de actieve leden.
Wijzigingen dienen te worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.

Artikel 21.
In niet voorziene gevallen beslist het bestuur.

Artikel 22.
Indien het ledental mocht dalen tot 5 leden, houdt de vereniging op te bestaan. Indien de leden conform artikel 20 van de statuten besluiten om de middelen niet onderling te verdelen, wordt het batig saldo uitgekeerd aan een charitatieve instelling binnen de gemeente Venray en de aanwezige attributen worden in bewaring gegeven aan de voorzitter of de gemeente.

Artikel 23.
Dit reglement treedt in werking op de dag van vaststelling.

Artikel 24.
Indien noodzakelijk of gewenst kunnen speciale commissies ingesteld worden door het bestuur. Deze commissies kunnen een eigen reglement hebben wat is goedgekeurd door het bestuur.

Artikel 25.
Ars Musica biedt koorleden, die minimaal drie jaar lid zijn maar niet meer actief in het koor willen zingen, de mogelijkheid om lid van de vereniging Ars Musica te blijven. Zij betalen daarvoor een contributie van 25,= euro per jaar, peildatum 01-01-2014. Zij hebben het recht om deel te nemen aan activiteiten die Ars Musica organiseert of onderneemt, met uitzondering van het actief beoefenen van de zangkunst. Deze leden kunnen desgewenst repetities bijwonen, meegaan naar concerten en optredens en deelnemen aan activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden. Zij dienen te voldoen aan de plichten- zoals financiële bijdragen – die aan de deelname zijn verbonden. Het bestuur zal hen in staat stellen zich voor dergelijke bijeenkomsten aan te melden.
Deze leden worden voor overkoepelende organisaties aan welke Ars Musica is verbonden, niet aangemerkt als actief lid.

Vastgesteld door de leden: Venray, 9 september 2014

 

Ars Musica | Paterstraat 7 | 5801 AT Venray | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Copyright © 2013. Alle Rechten voorbehouden

| sitemap | disclaimer |